Visie

Moskee An-Noer Barneveld is een vereniging, die zich bezig houdt met het ontplooien van activiteiten voor de moslimgemeenschap en andere belangstellenden. Deze activiteiten moeten leiden tot emancipatie en daarmee participatie in de Nederlandse samenleving.

Missie

De verenging streeft ernaar haar leden de islamitische identiteit mee te geven. Tegelijkertijd bevordert zij de integratie en participatie aan de maatschappij door deze leden bewust te maken van hun rechten en plichten jegens de maatschappij. De vereniging wil zich profileren als een volwaardige gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en de overheid, interreligieuze dialoog op gang brengen en misvattingen over de islam wegnemen. Dit zal leiden tot nog meer begrip, respect, dialoogvorming en nauwere samenwerking tussen alle burgers van Barneveld met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Activiteiten

De vereniging hecht veel waarde aan het organiseren van activiteiten. Door het organiseren van activiteiten willen wij de leden en hun achterban dichter bij de samenleving brengen en houden. De vereniging biedt verschillende activiteiten voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Deze activiteiten hebben een sociaal, cultureel, educatief, religieus en sportief karakter.

Emancipatie

Een samenleving waarin iedereen een eigen plek heeft. Het vertrouwen hebben in eigen kracht, het in stand houden van eigen normen en waarden. Een samenleving waarin andermans normen en waarden worden erkend en gerespecteerd. Ons uitgangspunt hierbij is om te streven naar behoud van gelijke kansen en gelijke behandeling.

Participatie

Elk individu is in staat om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving. Participeren kan op verschillende manieren. Participatie is een goed instrument om de veiligheid, leefbaarheid en sociale interactie van een wijk of buurt te verhogen. Hiermee onderstrepen wij het belang van meedoen, meedenken en meetellen.